Krasnopevtsev Dmitry Mikhailovich (1925-1995) | Russian Art Center

Krasnopevtsev Dmitry Mikhailovich (1925-1995)

IN RAC COLLECTION

2 WORKS BY THIS AUTHOR

Krasnopevtsev Dmitry Mikhailovich (1925-1995)
Still life with shells
1962
Krasnopevtsev Dmitry Mikhailovich (1925-1995)
Box of objects in the ground
1969