Accuratov Konstantin Vasilyevich (1887-1976) | Russian Art Center

Accuratov Konstantin Vasilyevich (1887-1976)

IN RAC COLLECTION

1 WORK BY THIS AUTHOR

Accuratov Konstantin Vasilyevich (1887-1976)
Portrait of I.V. Stalin
1950–1960-s