Baskakov Nikolay Nikolayevich (1918-1993) | Russian Art Center

Baskakov Nikolay Nikolayevich (1918-1993)

IN RAC COLLECTION

2 WORKS BY THIS AUTHOR

Baskakov Nikolay Nikolayevich (1918-1993)
Guitar player
1948
Baskakov Nikolay Nikolayevich (1918-1993)
Vocation. Portrait of the girl
1970-s